Reklamačný poriadok Giacomini Slovakia s.r.o.


ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol kúpený/dodaný  spoločnosťou Giacomini Slovakia s.r.o., so sídlom: Bánovská cesta 9062/1, Žilina 010 01, IČO: 31 613 195 (ďalej aj ako len „predávajúci“),  v prípade, ak tovar bol reklamovaný riadne a včas.

 1. Záručné podmienky

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov od dodania tovaru.

Ako doklad o kúpe tovaru od predávajúceho slúži pri všetkých tovaroch faktúra, prípadne dodací list. Záručná doba začína plynúť dodaním tovaru aj v prípade, ak kúpna cena ešte nie je zaplatená. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom faktúry, prípadne dodacieho listu.

 1. Uplatnenie reklamácie

Vady tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo

 1. kupujúci vady zistil,
 2. kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť pri kúpe tovaru, alebo
 3. sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do uplynutia záručnej doby popísanej vyššie.

Po uplynutí záručnej doby nie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu žiadne plnenia vyplývajúce z vád tovaru.

Vady tovaru (ďalej aj ako len „reklamácia“) je potrebné oznámiť predávajúcemu, teda osobe oprávnenej konať v mene predávajúceho pri riešení reklamácií. K uplatneniu reklamácie je potrebné doložiť riadne vyplnený "Reklamačný protokol", teda písomné oznámenie obsahujúce najmä:

 • označenie predávajúceho,
 • označenie kupujúceho,
 • označenie reklamovaného tovaru,
 • dátum zakúpenia reklamovaného tovaru,
 • vady reklamovaného tovaru,
 • dátum zistenia vád reklamovaného tovaru,
 • dátum a miesto spísania oznámenia,
 • podpis kupujúceho.

Spolu s Reklamačným protokolom je kupujúci povinný predávajúcemu predložiť aj

 1. v prípade, ak nie sú uplatňované dodatočné náklady prípadne vzniknuté škody
 • reklamovaný tovar,
 • originál dokladu o kúpe tovaru,
 1. v prípade, ak sú uplatňované dodatočné náklady prípadne vzniknuté škody
 • fotodokumentáciu miesta pred odstránením závady,
 • fotodokumentáciu miesta s namontovaným reklamovaným tovarom (z fotodokumentácie musí byť zrejmé, že sa jedná o reklamovaný tovar),
 • fotodokumentáciu detailu závady na reklamovanom tovare,
 • kompletný reklamovaný tovar s prípadným označením (napr. u rúrky s kompletným popisom),
 • vyčíslenie škôd (kompetentnou osobou) spojených s odstránením vady, prípadne ostatných škôd spôsobených vadou tovaru,
 • údaje o systéme, v ktorom bol tovar inštalovaný (typ systému, prevádzkový tlak, tlak pri skúškach, prevádzková teplota, teplota pri skúškach, druh média a pod.),
 • kópia záznamu o tlakovej skúške systému, ktorého súčasťou je aj reklamovaný tovar.

V prípade, že kupujúci je poistený a škoda, ktorá mala vzniknúť vadným reklamovaným tovarom, je uplatňovaná aj z titulu poistného plnenia od poisťovne,  je potrebné doložiť fotokópie dokladov z priebehu likvidácie poistnej udalosti u tejto poisťovni (napr. zápis o obhliadke).

V týchto prípadoch doporučujeme o udalosti informovať predávajúceho, ktorý zabezpečí obhliadku miesta vzniku škody vlastným pracovníkom, alebo inou poverenou osobou nachádzajúcou sa v blízkosti.

 1. v prípade poškodenia výrobku pri preprave
 • zápis o škode spísaný ihneď pri preberaní tovaru od pracovníka prepravnej služby,
 • zápis o škode vypíšte osobne
 • v reklamačnom liste uveďte „poškodený obal, poškodený výrobok až potom konkretizovať mieru poškodenia

Reklamačný protokol  na stihanutie TU  
Reklamačný protokol s uplatnením vzniknutej škody na stiahnutie TU 

 1. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípadoch:

 • ak došlo k úmyselnému poškodeniu reklamovaného tovaru akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek treťou osobou,
 • ak u reklamovaného tovaru uplynula záručná doba,
 • ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ktoré na tovare sú,
 • ak pri inštalácii boli použité komponenty medzi sebou nekompatibilné, ak boli v inštalovanom systéme kombinované komponenty rozličných výrobcov a značiek bez písomného súhlasu predávajúceho,
 • ak došlo k poškodeniu v dôsledku inštalácie nevykonávanej podľa technologických postupov doporučovaných predávajúcich, resp. schválených predávajúcim,
 • pokiaľ podmienky prevádzky sú rozdielne od výrobcom predpísaných podmienok,
 • ak došlo k poškodeniu v dôsledku neodbornej inštalácie, neodborným zaobchádzaním, obsluhou, prípadne zanedbaním starostlivosti o výrobok, prípadne neodbornou údržbou alebo zanedbaním požadovanej údržby výrobku,
 • ak tovar bude použitý na rozvody roztoku, ktorý nie je kompatibilný s materiálom tovaru,
 •   pokiaľ bude tovar vykazovať závady vzniknuté náhodným poškodením a viditeľné už pri inštalácii prípadne počas kolaudačných skúšok tovaru,
 • Ø  ak došlo k poškodeniu v dôsledku neoprávneného zásahu do tovaru alebo iných úprav bez konzultácií s predávajúcim,
 • Ø  ak došlo k poškodeniu v dôsledku vyššej moci,
 • Ø  pokiaľ tovar, ktorý na svoju inštaláciu vyžaduje použitie náradia, budú inštalované za použitia náradia, ktoré nie je schválené predávajúcim,
 • Ø  pokiaľ nebudú dodržané body uvedené v bode 4 (Uplatnenie reklamácie).

Predávajúci si je oprávnený namiesto opravy reklamovaného tovaru, vadný tovar vymeniť v prípade, ak bola reklamácia uznaná (napr. ukončenie výroby daného typu).

 1. Vybavenie reklamácie

Predávajúci je v prípade reklamácie povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, ktoré bude obsahovať.

 • označenie predávajúceho,
 • označenie kupujúceho,
 • označenie reklamovaného tovaru,
 • dátum zakúpenia reklamovaného tovaru,
 • vady reklamovaného tovaru,
 • dátum zistenia vád reklamovaného tovaru,
 • dátum a miesto spísania oznámenia,
 • podpis predávajúceho.

Každú reklamáciu je predávajúci povinný vybaviť bez zbytočného odkladu. O spôsobe vybavenia a vybavení reklamácie predávajúci oboznámi kupujúceho vhodným spôsobom.

 1. Platnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1.12.2013 a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

 

Giacomini Slovakia s.r.o.

Ing. František Kocian - konateľ